Tìm thấy 62 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Viễn thông và Internet
Mức độ 3
2
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Viễn thông và Internet
Mức độ 3
3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Viễn thông và Internet
Mức độ 3
4
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Viễn thông và Internet
Mức độ 3
5
Thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hoạt động xây dựng
Mức độ 3
6
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hoạt động xây dựng
Mức độ 3
7
Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hoạt động xây dựng
Mức độ 3
8
Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của Hội
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hội
Mức độ 3
9
Thủ tục Chia; tách; sáp nhập; hợp nhất Hội
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hội
Mức độ 3
10
Thủ tục Hội tự giải thể
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hội
Mức độ 3
11
Thủ tục Phê duyệt Điều lệ Hội
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hội
Mức độ 3
12
Thủ tục Thành lập Hội
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hội
Mức độ 3
13
Thủ tục Đổi tên Hội
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hội
Mức độ 3
14
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hộ Tịch
Mức độ 3
15
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hộ Tịch