Tìm thấy 47 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Viễn thông và Internet
Mức độ 3
2
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Viễn thông và Internet
Mức độ 3
3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Viễn thông và Internet
Mức độ 3
4
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Viễn thông và Internet
Mức độ 3
5
Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của Hội
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hội
Mức độ 3
6
Thủ tục Chia; tách; sáp nhập; hợp nhất Hội
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hội
Mức độ 3
7
Thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập Hội
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hội
Mức độ 3
8
Thủ tục Hội tự giải thể
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hội
Mức độ 3
9
Thủ tục Phê duyệt Điều lệ Hội
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hội
Mức độ 3
10
Thủ tục Thành lập Hội
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hội
Mức độ 3
11
Thủ tục Đổi tên Hội
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hội
Mức độ 3
12
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hộ Tịch
Mức độ 3
13
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hộ Tịch
Mức độ 3
14
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hộ Tịch
Mức độ 3
15
Cấp Giấy phép kinh doanh karaoke thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Karaoke