Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức

Cơ quan giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Đất đai

Loading...