Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Cơ quan giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Đất đai

Loading...