Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

Cơ quan giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Đất đai

Loading...