Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

Cơ quan giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực Lâm nghiệp

Loading...