Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Phê duyệt Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

Cơ quan giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực Lâm nghiệp

Loading...