Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Logo UBND Huyện Bình Gia UBND Huyện Bình Gia

 • Điện thoại: (025) 3.834218
 • Email: vanthuubndbg@gmail.com
 • Fax: (025) 3.834373

Logo Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông

 • Điện thoại: (0205).3814619
 • Email: stttt@langson.gov.vn
 • Fax: (0205).3814614

Logo Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ

 • Điện thoại: (0205) 3.871.906
 • Email: skhcn@langson.gov.vn
 • Fax: (0205) 3.872.075

Logo UBND TP Lạng Sơn UBND TP Lạng Sơn

 • Điện thoại: (025) 3.876.672
 • Email: namvtls@gmail.com
 • Fax: (025) 3.870.145

Logo Sở Xây dựng Sở Xây dựng

 • Điện thoại: (0205) 3.812.237
 • Email: xaydung@langson.gov.vn
 • Fax: (0205) 3.812.237

Logo Sở Công Thương Sở Công Thương

 • Điện thoại: 02053.710.014
 • Email: socongthuong@langson.gov.vn
 • Fax: 02053.871.811

Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Điện thoại: 025.3813306
 • Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn
 • Fax: 025.3811678

Logo Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường

 • Điện thoại: (84) 02053.870.327
 • Email: stnmt@langson.gov.vn
 • Fax: (84) 02053.870.327