Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Logo Sở Công thương Sở Công thương

 • Điện thoại: 02053.710.014
 • Email: socongthuong@langson.gov.vn
 • Fax: 02053.871.811

Logo Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông

 • Điện thoại: (0205).3814619
 • Email: stttt@langson.gov.vn
 • Fax: (0205).3814614

Logo Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải

 • Điện thoại: (02053).810.109
 • Email: sgtvtls@langson.gov.vn
 • Fax: (02053).811.209

Logo Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ

 • Điện thoại: (0205) 3.871.906
 • Email: skhcn@langson.gov.vn
 • Fax: (0205) 3.872.075

Logo Sở Tài chính Sở Tài chính

 • Điện thoại: (0205).3 870144
 • Email: stclangson@mof.gov.vn
 • Fax: (0205).3 878012

Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Điện thoại: 0205.3872230
 • Fax: 0205.3810970

Logo Sở Y tế Sở Y tế

 • Điện thoại: 0205.3812258
 • Email: thloc@langson.gov.vn
 • Fax: 0205.3812456

Logo UBND Huyện Bình Gia UBND Huyện Bình Gia

 • Điện thoại: (025) 3.834218
 • Email: vanthuubndbg@gmail.com
 • Fax: (025) 3.834373

Logo Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường

 • Điện thoại: (84) 02053.870.327
 • Email: stnmt@langson.gov.vn
 • Fax: (84) 02053.870.327

Logo UBND TP Lạng Sơn UBND TP Lạng Sơn

 • Điện thoại: (025) 3.876.672
 • Email: namvtls@gmail.com
 • Fax: (025) 3.870.145

Logo Sở Xây dựng Sở Xây dựng

 • Điện thoại: (0205) 3.812.237
 • Email: xaydung@langson.gov.vn
 • Fax: (0205) 3.812.237

Logo UBND tỉnh Lạng Sơn UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Điện thoại: (0205) 3.812.959
 • Email: ubndls@langson.gov.vn
 • Fax: (0205) 3.814.302

Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Điện thoại: 025.3813306
 • Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn
 • Fax: 025.3811678

Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Điện thoại: 02053870353
 • Email: sonnptnt@langson.gov.vn
 • Fax: 02053874140

Logo UBND Huyện Chi Lăng UBND Huyện Chi Lăng

 • Điện thoại: 0205.3820233
 • Email: ubchilang@langson.gov.vn
 • Fax: 0205.3820312

Logo UBND Huyện Hữu Lũng UBND Huyện Hữu Lũng

 • Điện thoại: (0205) 3.825.047
 • Fax: (0205) 3.825.362

Logo Sở Ngoại vụ Sở Ngoại vụ

 • Điện thoại: (0205) 3.812.959
 • Fax: (0205) 3.814.302

Logo UBND Huyện Lộc Bình UBND Huyện Lộc Bình

 • Điện thoại: (0205) 3.840.224
 • Email: locbinh@langson.gov.vn
 • Fax: (0205) 3.840.137

Logo UBND Huyện Đình Lập UBND Huyện Đình Lập

 • Điện thoại: (0205) 3.846.214
 • Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn
 • Fax: (0205) 3.846.371

Logo Ban Dân Tộc Ban Dân Tộc

 • Điện thoại: (0205) 3.810.932
 • Fax: (0205) 3.810.932

Logo Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn

 • Điện thoại: 0205 3875 708

Logo Công ty Điện lực Lạng Sơn Công ty Điện lực Lạng Sơn

 • Điện thoại: 02052210253
 • Fax: 02053872501