Tìm thấy 88 thủ tục

Mức độ 2
Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
Mức độ 2
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)
Mức độ 2
Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh)
Mức độ 2
Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác
Mức độ 2
Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh
Mức độ 2
Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)
Mức độ 2
Xác nhận bảng kê lâm sản
Mức độ 2
Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý
Mức độ 2
Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý
Mức độ 2
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với khu rừng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý
Mức độ 2
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 2
Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh
Mức độ 2
Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập
Mức độ 4
Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
Mức độ 4
Công nhận làng nghề
Loading...