Tìm thấy 3817 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký khai tử lưu động
Mức độ 2
Đăng ký giám hộ
Mức độ 2
Đăng ký chấm dứt giám hộ
Mức độ 2
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mức độ 2
Đăng ký lại khai sinh
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Mức độ 2
Đăng ký lại kết hôn
Mức độ 2
Đăng ký lại khai tử
Mức độ 2
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch cấp xã
Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của thành phố
Mức độ 3
Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của thành phố
Mức độ 2
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.
Mức độ 2
Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Mức độ 2
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Loading...