Tìm thấy 3511 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý
Mức độ 2
Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 2
Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 2
Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 2
Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 3
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mức độ 3
Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hoá
Mức độ 3
Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở
Mức độ 2
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mức độ 2
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Mức độ 2
Tặng danh hiệu gia đình văn hoá
Mức độ 2
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Mức độ 2
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
Mức độ 2
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
Loading...