Tìm thấy 3515 thủ tục

Mức độ 2
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Mức độ 2
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
Mức độ 2
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Mức độ 2
Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất
Mức độ 2
Cung cấp dữ liệu đất đai
Mức độ 2
Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004
Mức độ 2
Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo
Mức độ 2
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản
Mức độ 2
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 2
Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 2
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
Mức độ 2
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản
Mức độ 2
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
Mức độ 2
Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình
Mức độ 2
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
Loading...