Tìm thấy 237 thủ tục

Mức độ 2
Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường huyện do UBND tỉnh giao UBND huyện, thành phố quản lý
Mức độ 2
Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường huyện,đường nội thành
Mức độ 2
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đường nhánh đấu nối vào đường huyện, đường nội thành
Mức độ 2
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ đối với đường huyện, đường nội thành
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Mức độ 2
Thực hiện hỗ trợ khi Hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
Mức độ 2
Thủ tục công nhận hòa giải viên
Mức độ 2
Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
Loading...