Tìm thấy 68 thủ tục

Mức độ 3
Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
Mức độ 3
Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
Mức độ 3
Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện
Mức độ 3
Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào
Mức độ 2
Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ ủy thác và đường địa phương do Sở Giao thông vận tải quản lý
Mức độ 3
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác
Mức độ 3
Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ ủy thác và đường địa phương do Sở GTVT quản lý
Mức độ 3
Thỏa thuận thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác và đường địa phương do Sở Giao thông vận tải quản lý
Mức độ 3
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống ủy thác và đường địa phương do Sở Giao thông vận tải quản lý
Mức độ 3
Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác và đường địa phương do Sở Giao thông vận tải quản lý
Mức độ 3
Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác
Mức độ 3
Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác và đường địa phương do Sở Giao thông vận tải quản lý
Mức độ 3
Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác
Mức độ 3
Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ và đường địa phương
Loading...