Tìm thấy 63 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2
Thủ tục Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa
Mức độ 2
Thủ tục Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động
Mức độ 2
Thủ tục Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 2
Thủ tục Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc
Mức độ 2
Thủ tục Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Mức độ 2
Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở
Mức độ 3
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Mức độ 2
Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Mức độ 2
Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Mức độ 2
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý
Mức độ 3
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý
Loading...