Tìm thấy 88 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 3
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh)
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón.
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón.
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.
Mức độ 2
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
Mức độ 2
Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón.
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; Thức ăn chăn nuôi chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; môi trường pha chế; bảo quản tinh phôi động vật; Vật tư hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do; Thức ăn chăn nuôi chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; môi trường pha chế; bảo quản tinh phôi động vật; Vật tư hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi
Mức độ 2
Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức
Mức độ 2
Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES
Mức độ 2
Phê duyệt Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên
Loading...