Tìm thấy 81 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục thi tuyển công chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển công chức
Mức độ 2
Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
Mức độ 2
Thủ tục thi nâng ngạch công chức
Mức độ 2
Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng
Mức độ 2
Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên
Mức độ 2
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
Mức độ 2
Thủ tục thi tuyển viên chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển viên chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức
Mức độ 3
Thủ tục Thành lập tổ chức Thanh niên xung phong cấp tỉnh
Mức độ 3
Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 3
Thủ tục Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 3
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 3
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loading...