Tìm thấy 62 thủ tục

Mức độ 4
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Mức độ 3
Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời
Mức độ 3
Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ
Mức độ 3
Hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc cho người lao động tại đơn vị phải di dời
Mức độ 2
Sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng.
Mức độ 2
Chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Mức độ 2
Chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước
Mức độ 2
Quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư
Mức độ 2
Thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương
Mức độ 2
Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao
Mức độ 2
Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời
Mức độ 2
Hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp phải di dời
Mức độ 2
Hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời
Mức độ 2
Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp phải di dời
Mức độ 2
Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới cho đơn vị phải di dời
Loading...