Mức độ 3  Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: SNN_BVTV_02
Lượt xem: 523
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo vệ Thực vật
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Phí: 600.000đ


Phí
Căn cứ pháp lý Số 368/QĐ - SNN

1. Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Thanh Tra Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích. Công chức (viên chức) được phân công tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Thanh Tra kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

b) Trường hợp thành phần hồ sơ không đáp ứng theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 01 - Phụ lục 01); thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết;

c) Trường hợp thành phần hồ sơ đáp ứng theo đúng quy định thì công chức (viên chức) được phân công tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 - Phụ lục 01); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 03 - Phụ lục 01).

2. Chuyển hồ sơ

Công chức (viên chức) được phân công của Phòng Thanh tra sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 04 - Phụ lục 01). Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ lưu tại Phòng Thanh Tra Chi cục Bảo vệ thực vật.

3. Giải quyết hồ sơ

Phòng thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ:

a) Hồ sơ đầy đủ Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh). theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT.

b) Đối với hồ sơ không giải quyết: Dự thảo thông báo không giải quyết hồ sơ (có nêu rõ lý do) để trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

c) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Dự thảo thông báo thời hạn trả kết quả lần sau; đồng thời trong thông báo thực hiện xin lỗi đối với tổ chức, cá nhân do quá thời hạn giải quyết cho cá nhân, tổ chức.

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ

Công chức (viên chức) được phân công tại Phòng Thanh Tra Chi cục Bảo vệ thực vật nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

a) Trả kết quả giải quyết hồ sơ tại phòng Thanh tra Chi cục Bảo vệ Thực vật, hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với tổ chức, cá nhân để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan, tổ chức giải quyết hồ sơ và văn bản xin lỗi nếu là lỗi của công chức (viên chức) được phân công khi tiếp nhận hồ sơ;

c) Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với tổ chức, cá nhân để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết hồ sơ;

d) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan, tổ chức làm quá hạn giải quyết cho tổ chức, cá nhân;

đ) Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để tổ chức, cá nhân nhận kết quả;

e) Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì kết quả giải quyết hồ sơ được lưu giữ tại Phòng Thanh Tra Chi cục Bảo vệ thực vật.

1. Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). 2. Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc

File mẫu:

Không