Mức độ 3  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Ký hiệu thủ tục: SNN_BVTV_08
Lượt xem: 417
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở NN và PTNT.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo vệ Thực vật
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí

Phí:


500.000đ

Phí
Căn cứ pháp lý Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21/ 6/2012;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 19/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.

1. Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính tổng hợp Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích. Công chức (viên chức) được phân công tiếp nhận hồ sơ của Phòng  Hành chính tổng hợp kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

b) Trường hợp thành phần hồ sơ không đáp ứng theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo (Mẫu số 01 - Phụ lục 01); thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết.

c) Trường hợp thành phần hồ sơ đáp ứng theo đúng quy định thì công chức (viên chức) được phân công tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ theo (Mẫu số 02 - Phụ lục 01); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo (Mẫu số 03 - Phụ lục 01).

2. Chuyển hồ sơ

Công chức (viên chức) được phân công của Phòng Hành chính tổng hợp sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo (Mẫu số 04 - Phụ lục 01), sau đó chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát qúa trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Thanh Tra (Phòng Bảo vệ thực vật). Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ lưu tại phòng Thanh tra (Phòng Bảo vệ thực vật) Chi cục Bảo vệ thực vật.

3. Giải quyết hồ sơ

Phòng thanh tra (Phòng Bảo vệ thực vật) Chi cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ:

a) Đối với hồ sơ không đáp ứng được theo quy định thì thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản và chuyển đến Phòng Hành chính tổng hợp để thông báo cho tổ chức, cá nhân. Thời gian bổ sung không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ của Chi cục Bảo vệ thực vật.

b) Đối với hồ sơ không giải quyết: Dự thảo thông báo không giải quyết hồ sơ (có nêu rõ lý do) để trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

c) Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định: Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở buôn bán phân bón. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

d) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Dự thảo thông báo thời hạn trả kết quả lần sau; đồng thời trong thông báo thực hiện xin lỗi đối với tổ chức, cá nhân do quá thời hạn giải quyết cho tổ chức, cá nhân.

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ

Công chức (viên chức) được giao nhiệm vụ của Hành chính tổng hợp Chi cục Bảo vệ thực vật nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

a) Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có); trường hợp cá nhân, tổ chức đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thì việc trả kết quả thu phí, lệ phí (nếu có) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan, tổ chức giải quyết hồ sơ và văn bản xin lỗi nếu là lỗi của công chức (viên chức) được phân công khi tiếp nhận hồ sơ.

c) Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết hồ sơ.

d) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan, tổ chức làm quá hạn giải quyết cho cá nhân, tổ chức.

đ) Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

e) Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì kết quả giải quyết hồ sơ được lưu giữ tại Phòng Hành chính tổng hợp

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo (Mẫu số 03 - Phụ lục 02) 2. Bản thuyết minh điều kiện buôn bán theo (Mẫu số 04 - Phụ lục 02) 3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học của người trực tiếp buôn bán phân bón.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Tải về
  • Bản thuyết minh điều kiện buôn bán. Tải về

500.000 VNĐ cho 01 cơ sơ/lần