Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn)

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 406 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
35280218070131
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • VƯƠNG MỸ LỆ (080943382)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:54:50
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:54:50
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 16:54:50
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:38:00
  Hồ sơ 35280218070131 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
2
35280218070130
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN THỊ HỒNG (081012284)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:12:25
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:12:25
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 16:12:25
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:37:29
  Hồ sơ 35280218070130 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
3
35280218070129
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • HÀ HUYỀN MY (082200423)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:09:16
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:09:16
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 16:09:16
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:36:52
  Hồ sơ 35280218070129 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
4
35280218070128
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • ĐẶNG THỊ THU (082140763)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:03:04
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:03:04
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 16:03:04
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:36:22
  Hồ sơ 35280218070128 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
5
35280218070127
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • TRIỆU VĂN THUẬN (081015324)
 • - Ngày nộp: 27/07/2018 09:41:06
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2018 09:41:06
 • - Ngày dự kiến trả: 30/07/2018 09:41:06
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:35:55
  Hồ sơ 35280218070127 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
6
35280218070126
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • LINH VAN NHẤT (080990948)
 • - Ngày nộp: 27/07/2018 09:38:42
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2018 09:38:42
 • - Ngày dự kiến trả: 30/07/2018 09:38:42
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:35:17
  Hồ sơ 35280218070126 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
7
35280218070125
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • TRẦN VĂN TUẤN (121793281)
 • - Ngày nộp: 27/07/2018 09:36:17
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2018 09:36:17
 • - Ngày dự kiến trả: 30/07/2018 09:36:17
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:34:42
  Hồ sơ 35280218070125 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
8
35280218070124
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NÔNG VĂN HÒA (082050592)
 • - Ngày nộp: 24/07/2018 10:54:27
 • - Ngày tiếp nhận: 24/07/2018 10:54:27
 • - Ngày dự kiến trả: 27/07/2018 10:54:27
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:34:03
  Hồ sơ 35280218070124 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
9
35280218110253
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • HOÀNG TUẤN VŨ (082064931)
 • - Ngày nộp: 28/11/2018 10:38:02
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2018 10:38:02
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2018 10:38:02
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2018 15:49:05
  Hồ sơ 35280218110253 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
10
35280218110252
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • HÀ THỊ THIẾT (082164053)
 • - Ngày nộp: 28/11/2018 10:32:08
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2018 10:32:08
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2018 10:32:08
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2018 15:48:34
  Hồ sơ 35280218110252 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
11
35280218100225
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • LÝ HU THẢO (081041725)
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 09:47:33
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 09:47:33
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 09:47:33
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 16:19:35
  Hồ sơ 35280218100225 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
12
35280218100224
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • LĂNG THỊ HƯƠNG (080989396)
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 09:45:51
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 09:45:51
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 09:45:51
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 16:19:11
  Hồ sơ 35280218100224 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
13
35280218100223
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • LƯƠNG THỊ MIN (082190827)
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 09:42:35
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 09:42:35
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 09:42:35
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 16:18:46
  Hồ sơ 35280218100223 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
14
35280218100222
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • HOÀNG THỊ TRÍ (080989146)
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 09:40:34
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 09:40:34
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 09:40:34
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 16:18:23
  Hồ sơ 35280218100222 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
15
35280218080160
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • HOÀNG VĂN SLÁY (081021181)
 • - Ngày nộp: 29/08/2018 09:18:59
 • - Ngày tiếp nhận: 29/08/2018 09:18:59
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2018 09:18:59
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 16:32:36
  Hồ sơ 35280218080160 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả