Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /opt/www/LangSon/apps/dichvucong/modules/danhgiacongchuc/danhgiacongchuc_views/danhgia.php on line 37
Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Dương Thúy Nga

Ngày sinh:

Chức vụ: Viên Chức

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Lạng Sơn

Nguyễn Đức Hải

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Lạng Sơn

Ngọc Văn Chính

Ngày sinh:

Chức vụ: Lao động hợp đồng

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Lạng Sơn

Nông Phương Duy

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Lạng Sơn

Phan Thị Huyền Trang

Ngày sinh:

Chức vụ: Viên Chức

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện Bình Gia

Khương Thu Hà

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện Cao Lộc

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: