Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Cơ quan giải quyết Sở Y tế
Lĩnh vực Dược phẩm

Loading...