CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Tên thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 5, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Cách thức thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.langson.gov.vn  

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp phương án: Tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có hồ chứa xây dựng phương án cắm mốc giới và gửi phương án cắm mốc giới tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện hộp hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày làm việc trong tuần giờ hành chính.

- Địa chỉ thực hiện nộp hồ sơ: Số 01, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Bước 2: Kiểm tra phương án: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra phương án với các nội dung sau:

Nếu phương án đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, chuyển cho phòng chuyên môn (Phòng chuyên môn).

Nếu phương án chưa đầy đủ, không hợp lệ thì trả lại phương án và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện phương án theo quy định.

Trường hợp phương án sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu theo quy định thì trả lại phương án và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hồ chứa.

          Bước 3: Thẩm định phương án: Kể từ ngày nhận đủ phương án hợp lệ, Phòng Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định phương án.

- Lấy ý kiến của Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có  hồ chứa, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong trường hợp cần thiết thì thành lập Hội đồng thẩm định phương án cắm mốc.

- Tổng hợp ý kiến và gửi tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa để hoàn thiện. Tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa có trách nhiệm tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp đủ điều kiện thì trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc.

 Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt phương án, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hồ chứa đến nhận Quyết định phê duyệt phương án.

 

Thời hạn giải quyết

28 ngày làm việc (Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 10/9/2020)

Phí

không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

+ Thông số cơ bản của hồ chứa;

+ Hiện trạng quản lý, sử dụng đất quanh hồ chứa;

+ Xác định phạm vi cụ thể của hành lang bảo vệ hồ chứa trên sơ đồ mặt bằng;

+ Tọa độ, địa danh hành chính của các mốc giới, khoảng cách của các mốc giới trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 đến 1/2.000;

+ Phương án huy động nhân lực, vật tư, vật liệu, thi công, giải phóng mặt bằng trên thực địa;

+ Tiến độ cắm mốc, bàn giao mốc giới, kinh phí thực hiện.

 

Số lượng bộ hồ sơ không quy định.
Yêu cầu - điều kiện


Không


Căn cứ pháp lý

- Luật tài nguyên nước năm 2012.

- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018

- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023.

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023.

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Phương án cắm mốc giới đã được phê duyệt