CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Tên thủ tục Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)
Lĩnh vực Môi trường
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan được UBND cấp tỉnh giao thực hiện.

 

Cách thức thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại địa chỉ nào, thì sẽ trả kết quả giải quyết tương ứng theo nhu cầu tại địa chỉ đó (như: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn).

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại: tại: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) hoặc qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn) gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, tổ chức thẩm định theo quy định của pháp luật đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; thông báo bằng văn bản về kết quả thẩm định tới tổ chức/cá nhân.

- Sau khi phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp tục thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và tham mưu UBND tỉnh trả kết quả cho tổ chức/cá nhân. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản cho tổ chức/cá nhân nêu rõ lý do.

- Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hồ sơ đủ điều kiện.

- UBND tỉnh gửi quyết định phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường đến chủ dự án, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án và quỹ bảo vệ môi trường nơi tiếp nhận tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.

 

Thời hạn giải quyết

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: không quy định.

- Thời hạn thẩm định hồ sơ: tối đa 21 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Thời hạn phê duyệt hồ sơ: tối đa 10,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

 

Phí

- Thực hiện theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

1. Hồ sơ đề nghị thẩm định

- 01 bản chính Văn bản đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường (mẫu số 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT);

- 01 bản chính Phương án cải tạo, phục hồi môi trường (mẫu số 11 Phụ lục II ban hành  kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT);

- 01 bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận.

2. Hồ sơ nộp lại sau khi họp hội đồng

- 01 bản chính Văn bản giải trình ý kiến thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

- 01 bản chính Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến thẩm định. 

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Không


Căn cứ pháp lý

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và báo cáo phương án cải tạo phục hồi môi trường (mẫu số 18 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT).