CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Tên thủ tục Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý (Cấp tỉnh)
Lĩnh vực Đất đai
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (đối với tổ chức)

+ Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã (đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân)

 - Cơ quan thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Cách thức thực hiện

- Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp;

- Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.langson.gov.vn

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có nhu cầu).

- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu có nhu cầu).

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp hồ sơ nhận sau 16 giờ trong ngày thì chuyển hồ sơ trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích thì trong thời hạn không qua 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bưu điện tỉnh phải chuyển hồ sơ đến  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc:

+ Kiểm tra hiện trạng đất.                                                     

+ Cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

 

Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày làm việc  đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã khu vực I và phường, thị trấn;

Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã khu vực II, III (Theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày  06/11/2019)

Phí

Không

Lệ Phí

Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh

(Chi tiết tại Phụ lục IV)

Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh

Thành phần hồ sơ

+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;

+ Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu có);

+ Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu có).

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Không


Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;

- Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;

- Thông tư số 14/2023/TT- BTNMT.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đăng ký cấp giấy CN QSD đất và TS gắn liền với đất Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.