CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Tên thủ tục Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp
Lĩnh vực Đất đai
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Cách thức thực hiện

Công ty nông, lâm nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Công ty nông, lâm nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức thẩm định phương án sử dụng đất của Công ty nông, lâm nghiệp theo quy định sau đây:

+ Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ phương án sử dụng đất của Công ty nông, lâm nghiệp đến các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để lấy ý kiến;

+ Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian lấy ý kiến, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức họp để thẩm định phương án sử dụng đất của Công ty nông, lâm nghiệp; gửi thông báo kết quả thẩm định phương án sử dụng đất của Công ty nông, lâm nghiệp đến Công ty nông, lâm nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Địa điểm thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 01, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

 

Thời hạn giải quyết

Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan và thời gian các cơ quan gửi văn bản góp ý kiến về Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Phí

không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án sử dụng đất;

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp phương án sử dụng đất và Biểu kèm theo.

- Bản đồ phương án sử dụng đất của Công ty nông, lâm nghiệp.


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Không


Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả của Công ty nông, lâm nghiệp.

- Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Công ty nông, lâm nghiệp.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Báo cáo thuyết minh tổng hợp phương án sử dụng đất và Biểu kèm theo Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Thông báo kết quả thẩm định phương án sử dụng đất của Công ty nông, lâm nghiệp.