CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1814 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code
1 cqt_01 Thủ tục test Cơ quan test Hạ tầng kỹ thuật
2 CCCX_01 Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố Bộ thủ tục hành chính Nội bộ tỉnh Công chức cấp xã 509/QĐ-UBND
3 CCHC_01 Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hằng năm và thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ Bộ thủ tục hành chính Nội bộ tỉnh Cải cách hành chính 509/QĐ-UBND
4 CCVC_01 Điều động đối với công chức, viên chức ra ngoài tỉnh Bộ thủ tục hành chính Nội bộ tỉnh Công chức, viên chức 509/QĐ-UBND
5 CQDP_01 Đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn Bộ thủ tục hành chính Nội bộ tỉnh Chính quyền địa phương 509/QĐ-UBND
6 DBXH_01 Thành lập Ban tổ chức lễ tang cấp tỉnh Bộ thủ tục hành chính Nội bộ tỉnh Đảm bảo xã hội 509/QĐ-UBND
7 QCLV_01 Xây dựng Chương trình công tác năm của UBND tỉnh Bộ thủ tục hành chính Nội bộ tỉnh Quy chế làm việc 1172/QĐ-UBND
8 TCBC_01 Thẩm định chế độ chính sách tinh giản biên chế định kỳ đối với các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2022-2030 Bộ thủ tục hành chính Nội bộ tỉnh Tổ chức biên chế 509/QĐ-UBND
9 TCBM_01 Thẩm định, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị Bộ thủ tục hành chính Nội bộ tỉnh Tổ chức bộ máy 509/QĐ-UBND
10 TTKT_01 Thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được cấp có thẩm quyền cử tham gia và lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực: thể dục, thể thao; giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; văn học, nghệ thuật; khoa học, kỹ thuật; thông tin, truyền thông Bộ thủ tục hành chính Nội bộ tỉnh Thi đua, khen thưởng 509/QĐ-UBND
11 VTLT_01 Thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan Bộ thủ tục hành chính Nội bộ tỉnh Văn thư, lưu trữ 509/QĐ-UBND
12 3.000001.000.00.00.H37 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp Công ty Điện lực Lạng Sơn DỊCH VỤ CUNG CẤP ĐIỆN MỚI
13 3.000095.000.00.00.H37 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha Công ty Điện lực Lạng Sơn DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
14 1.010200.000.00.00.H37 Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai 705/QĐ-UBND
15 1.004267.000.00.00.H37 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai 504 /QĐ-UBND