CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 17 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code
1 1.000778.000.00.00.H37 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Cấp Sở Địa chất và khoáng sản 1816/QĐ-UBND
2 1.004481.000.00.00.H37 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Cấp Sở Địa chất và khoáng sản 1816/QĐ-UBND
3 2.001814.000.00.00.H37 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Cấp Sở Địa chất và khoáng sản 1816/QĐ-UBND
4 1.005408.000.00.00.H37 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản Cấp Sở Địa chất và khoáng sản 1816/QĐ-UBND
5 1.004135.000.00.00.H37 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Cấp Sở Địa chất và khoáng sản 1816/QĐ-UBND
6 2.001783.000.00.00.H37 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Cấp Sở Địa chất và khoáng sản 1816/QĐ-UBND
7 1.004345.000.00.00.H37 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Cấp Sở Địa chất và khoáng sản 1816/QĐ-UBND
8 2.001787.000.00.00.H37 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Cấp Sở Địa chất và khoáng sản 1816/QĐ-UBND
9 1.004367.000.00.00.H37 Đóng cửa mỏ khoáng sản Cấp Sở Địa chất và khoáng sản 1816/QĐ-UBND
10 2.001781.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Cấp Sở Địa chất và khoáng sản 1816/QĐ-UBND
11 1.004343.000.00.00.H37 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Cấp Sở Địa chất và khoáng sản 1816/QĐ-UBND
12 2.001777.000.00.00.H37 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Cấp Sở Địa chất và khoáng sản 1816/QĐ-UBND
13 1.004446.000.00.00.H37 Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp Sở Địa chất và khoáng sản 1816/QĐ-UBND
14 1.004132.000.00.00.H37 Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch Cấp Sở Địa chất và khoáng sản 504 /QĐ-UBND
15 1.004083.000.00.00.H37 Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Cấp Sở Địa chất và khoáng sản 1816/QĐ-UBND