CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 8 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1 1.010727.000.00.00.H37 Cấp giấy phép môi trường Môi trường 408/QĐ-UBND
2 1.010730.000.00.00.H37 Cấp lại giấy phép môi trường Môi trường 408/QĐ-UBND
3 1.008675.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Môi trường 2409/QĐ-UBND
4 1.010728.000.00.00.H37 Cấp đổi giấy phép môi trường Môi trường 408/QĐ-UBND
5 1.010729.000.00.00.H37 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Môi trường 408/QĐ-UBND
6 1.008682.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Môi trường 2409/QĐ-UBND
7 1.010733.000.00.00.H37 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường 408/QĐ-UBND
8 1.010735.000.00.00.H37 Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Môi trường 408/QĐ-UBND