CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 15 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code
1 1.005125.000.00.00.H37 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Cấp Sở Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
2 2.002013.000.00.00.H37 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Cấp Sở Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
3 1.005003.000.00.00.H37 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Cấp Sở Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
4 1.005047.000.00.00.H37 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Cấp Sở Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
5 1.005122.000.00.00.H37 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Cấp Sở Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
6 2.001979.000.00.00.H37 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Cấp Sở Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
7 2.001957.000.00.00.H37 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Cấp Sở Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
8 1.005056.000.00.00.H37 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Cấp Sở Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
9 1.005072.000.00.00.H37 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Cấp Sở Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
10 2.001962.000.00.00.H37 Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã Cấp Sở Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
11 1.005064.000.00.00.H37 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Cấp Sở Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
12 1.005124.000.00.00.H37 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Cấp Sở Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
13 1.005046.000.00.00.H37 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Cấp Sở Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
14 1.005283.000.00.00.H37 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Cấp Sở Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
15 2.002125.000.00.00.H37 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã Cấp Sở Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND