CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 104 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1 1.005449.000.00.00.H37 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) [SLD] - An toàn, vệ sinh lao động 1708/QĐ-UBND
2 2.000051.000.00.00.H37 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp [SLD] - Bảo trợ xã hội 1708/QĐ-UBND
3 2.001950.000.00.00.H37 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) [SLD] - Lao động, Tiền lương 1708/QĐ-UBND
4 1.009466.000.00.00.H37 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể [SLD] - Lao động, Tiền lương 1022/QĐ-UBND
5 2.000978.000.00.00.H37 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động [SLD] - Người có công 1708/QĐ-UBND
6 2.000025.000.00.00.H37 Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân [SLD] - Phòng chống tệ nạn xã hội 1708/QĐ-UBND
7 1.000502.000.00.00.H37 Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày [SLD] - Quản lý lao động ngoài nước 1708/QĐ-UBND
8 1.010587.000.00.00.H37 Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh [SLD]- Giáo dục nghề nghiệp 293/QĐ-UBND
9 1.010590.000.00.00.H37 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập [SLD]- Giáo dục nghề nghiệp 293/QĐ-UBND
10 1.009873.000.00.00.H37 Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm [SLD] - Việc Làm 1421/QĐ-UBND
11 2.002398.000.00.00.H37 Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch Covid-19 [SLD] - Việc Làm 2445/QĐ-UBND
12 1.001978.000.00.00.H37 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp [SLD] - Việc Làm 1708/QĐ-UBND
13 1.008363.000.00.00.H37 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch Covid-19 [SLD] - Việc Làm 2445/QĐ-UBND
14 2.000056.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội [SLD] - Bảo trợ xã hội 1708/QĐ-UBND
15 1.009467.000.00.00.H37 Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện UBND cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể [SLD] - Lao động, Tiền lương 1022/QĐ-UBND