CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code
1 2.002311.000.00.00.H37 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Cấp Sở Hội nghị, hội thảo quốc tế 1954/QĐ-UBND
2 2.002312.000.00.00.H37 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Cấp Sở Hội nghị, hội thảo quốc tế 1954/QĐ-UBND
3 2.002313.000.00.00.H37 Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Cấp Sở Hội nghị, hội thảo quốc tế 1954/QĐ-UBND
4 2.002314.000.00.00.H37 Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Cấp Sở Hội nghị, hội thảo quốc tế 1954/QĐ-UBND