CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 130 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1 2.001640.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP) An toàn Đập, Hồ chứa thủy điện 2361/QĐ-UBND
2 2.000526.000.00.00.H37 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Điện
3 2.000453.000.00.00.H37 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210M3 đến dưới 5.000M3 Dầu khí Số 606/QD-UBND
4 1.007913.000.00.00.H37 Phê duyệt Danh mục đề án khuyến công Khuyến Công
5 2.000142.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh Doanh Khí 2361/QĐ-UBND
6 2.000163.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải CNG Kinh Doanh Khí 1611/QĐ-UBND
7 2.000046.000.00.00.H37 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Khoa Học Công Nghệ Số 606/QD-UBND
8 1.007914.000.00.00.H37 Thẩm định lựa chọn giao doanh nghiệp/hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Công thương Số 606/QD-UBND
9 1.001158.000.00.00.H37 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn Công nghiệp hỗ trợ Số 813/QĐ-UBND
10 1.005190.000.00.00.H37 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại Số 606/QD-UBND
11 2.000190.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Thuốc Lá 2361/QĐ-UBND
12 2.000637.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Thuốc Lá 2361/QĐ-UBND
13 2.000063.000.00.00.H37 Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương Mại Quốc Tế QĐ 113
14 2.000229.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp
15 2.000004.000.00.00.H37 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại 1454/QĐ-UBND