CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 58 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code
1 2.001116.000.00.00.H37 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương Cấp Sở Giám định tư pháp xây dựng 1611/QĐ-UBND
2 1.011675.000.00.00.H37 Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương Cấp Sở Giám định tư pháp xây dựng 1611/QĐ-UBND
3 1.009972.000.00.00.H37 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh Cấp Sở Hoạt động xây dựng 2111/QĐ-UBND
4 1.009974.000.00.00.H37 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Cấp Sở Hoạt động xây dựng 2111/QĐ-UBND
5 1.009980.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài Cấp Sở Hoạt động xây dựng 2111/QĐ-UBND
6 1.009988.000.00.00.H37 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III Cấp Sở Hoạt động xây dựng 2111/QĐ-UBND
7 1.002693.000.00.00.H37 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị đối với cây được bảo tồn Cấp Sở Hạ tầng kỹ thuật sxd 1346/QĐ-UBND
8 1.002572.000.00.00.H37 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Cấp Sở Kinh doanh bất động sản 1346/QĐ-UBND
9 1.007766.000.00.00.H37 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Cấp Sở Nhà ở 556/QĐ-UBND
10 1.008432.000.00.00.H37 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Cấp Sở Quy hoạch xây dựng 2762/QĐ-UBND
11 1.008891.000.00.00.H37 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Cấp Sở Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 2762/QĐ-UBND
12 1.009788.000.00.00.H37 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh Cấp Sở Quản lý chất lượng công trình xây dựng 1099/QĐ-UBND
13 1.009794.000.00.00.H37 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương Cấp Sở Quản lý chất lượng công trình xây dựng 1611/QĐ-UBND
14 1.011705.000.00.00.H37 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp: Cấp lần đầu hoặc Giấy chứng nhận hết hạn mà tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có nhu cầu tiếp tục hoạt động) Cấp Sở Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 1611/QĐ-UBND
15 1.006871.000.00.00.H37 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Cấp Sở Vật liệu xây dựng 1346/QĐ-UBND