CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 115 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code Thao tác
1 1.005125.000.00.00.H37 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Cấp Sở Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
2 1.009491.000.00.00.H37 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Cấp Sở Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 999/QĐ-UBND
3 2.002551.000.00.00.H37 Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Cấp Sở Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 1378/QĐ-UBND
4 2.002283.000.00.00.H37 Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) Cấp Sở Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 999/QĐ-UBND
5 1.009642.000.00.00.H37 Chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh Cấp Sở Đầu tư tại Việt Nam 1288/QĐ-UBND
6 1.009647.000.00.00.H37 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Cấp Sở Đầu tư tại Việt Nam 1288/QĐ-UBND
7 2.000765.000.00.00.H37 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 Cấp Sở Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn 2503/QĐ-UBND
8 2.002418.000.00.00.H37 Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị Cấp Sở Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 1380/QĐ-UBND
9 1.010010.000.00.00.H37 Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp Cấp Sở Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp 2372/QĐ-UBND
10 2.001610.000.00.00.H37 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Cấp Sở Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp 2372/QĐ-UBND
11 2.000024.000.00.00.H37 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Cấp Sở Thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 2503/QĐ-UBND
12 2.000529.000.00.00.H37 Thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập Cấp Sở Thành lập và sắp sếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 1380/QĐ-UBND
13 2.002013.000.00.00.H37 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Cấp Sở Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
14 1.009492.000.00.00.H37 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Cấp Sở Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 999/QĐ-UBND
15 2.002602.000.00.00.H37 Công bố dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất Cấp Sở Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 625/QĐ-UBND