CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 18 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code
16 1.009669.000.00.00.H37 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành Cấp Sở Tài nguyên nước 1720/QĐ-UBND
17 1.011517.000.00.00.H37 Đăng ký khai thác nước dưới đất Cấp Sở Tài nguyên nước 1720/QĐ-UBND
18 1.011518.000.00.00.H37 Trả lại giấy phép tài nguyên nước Cấp Sở Tài nguyên nước 1720/QĐ-UBND