CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 30 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1 CCCX_01 Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố Công chức cấp xã 509/QĐ-UBND
2 CCHC_01 Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hằng năm và thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ Cải cách hành chính 509/QĐ-UBND
3 CCVC_01 Điều động đối với công chức, viên chức ra ngoài tỉnh Công chức, viên chức 509/QĐ-UBND
4 CQDP_01 Đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn Chính quyền địa phương 509/QĐ-UBND
5 DBXH_01 Thành lập Ban tổ chức lễ tang cấp tỉnh Đảm bảo xã hội 509/QĐ-UBND
6 QCLV_01 Xây dựng Chương trình công tác năm của UBND tỉnh Quy chế làm việc 1172/QĐ-UBND
7 TCBC_01 Thẩm định chế độ chính sách tinh giản biên chế định kỳ đối với các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2022-2030 Tổ chức biên chế 509/QĐ-UBND
8 TCBM_01 Thẩm định, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị Tổ chức bộ máy 509/QĐ-UBND
9 TTKT_01 Thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được cấp có thẩm quyền cử tham gia và lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực: thể dục, thể thao; giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; văn học, nghệ thuật; khoa học, kỹ thuật; thông tin, truyền thông Thi đua, khen thưởng 509/QĐ-UBND
10 VTLT_01 Thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan Văn thư, lưu trữ 509/QĐ-UBND
11 CCHC_02 Xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Cải cách hành chính 509/QĐ-UBND
12 CCVC_02 Tiếp nhận đối với công chức, viên chức từ ngoài tỉnh Công chức, viên chức 509/QĐ-UBND
13 DBXH_02 Viếng đám tang cán bộ, công chức, viên chức diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý Đảm bảo xã hội 509/QĐ-UBND
14 QCLV_02 Xây dựng Chương trình công tác tháng của UBND tỉnh Quy chế làm việc 1172/QĐ-UBND
15 TCBM_02 Thẩm định, kết quả tự đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý Tổ chức bộ máy 509/QĐ-UBND