Tìm thấy 2884 thủ tục

Mức độ 2
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Mức độ 2
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Mức độ 2
Phòng khoa giáo văn xã
Mức độ 2
Công nhận trường chuẩn quốc gia
Mức độ 2
Lĩnh vực Khoáng sản
Mức độ 2
Xuât nhập cảnh
Mức độ 3
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 3
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
Mức độ 3
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Mức độ 3
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Mức độ 3
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
Mức độ 3
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Mức độ 3
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Mức độ 2
Hòa giải tranh chấp đất đai
Mức độ 2
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh
Loading...