Tìm thấy 3817 thủ tục

Mức độ 2
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
Mức độ 2
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản
Mức độ 2
Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch
Mức độ 2
Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Mức độ 2
Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Mức độ 2
Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Mức độ 2
Đóng cửa mỏ khoáng sản
Mức độ 2
Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản
Mức độ 2
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản
Mức độ 2
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Mức độ 2
Cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ
Mức độ 2
Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám
Mức độ 3
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Mức độ 3
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Mức độ 3
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Loading...