Tìm thấy 305 thủ tục

Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục thi tuyển viên chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển viên chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức
Mức độ 2
Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
Mức độ 3
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (Đối với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở)
Mức độ 2
Xác nhận bảng kê lâm sản
Mức độ 4
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 4
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 3
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Loading...