Tìm thấy 135 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
Mức độ 3
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã
Mức độ 3
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia
Mức độ 3
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách
Mức độ 3
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất
Mức độ 3
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Mức độ 3
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
Mức độ 3
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
Mức độ 3
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã
Mức độ 3
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã
Mức độ 3
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
Loading...