Mức độ 3  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Ký hiệu thủ tục: SNN_BVTV_03
Lượt xem: 571
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Chi cục Bảo vệ thực vật. Địa chỉ: Số 57 đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo vệ Thực vật
Cách thức thực hiện

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


21 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Với trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu: 84 ngày làm việc khi nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở có điều kiện không đạt hoặc kết quả kiểm tra lại không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Phí: 800.000đ


Phí


Phí: 800.000đ


Căn cứ pháp lýNghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp1. Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Thanh Tra Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích. Công chức (viên chức) được phân công tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Thanh Tra kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

b) Trường hợp thành phần hồ sơ không đáp ứng theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 01 - Phụ lục 01);

thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết;

c) Trường hợp thành phần hồ sơ đáp ứng theo đúng quy định thì công chức (viên chức) được phân công tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 - Phụ lục 01); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 03 - Phụ lục 01).

2. Chuyển hồ sơ

Công chức (viên chức) được phân công của Phòng Thanh tra sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 04 - Phụ lục 01). Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ lưu tại

Phòng Thanh Tra Chi cục Bảo vệ thực vật.

3. Giải quyết hồ sơ

Phòng thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ:

a) Đối với thành phần hồ sơ đầy đủ: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc.

- Thẩm định hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

- Quyết định thành lập Đoàn đánh giá trong thời hạn 05 ngày làm việc.

- Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá 05 ngày, thời gian đánh giá tại cơ sở không quá 01 ngày làm việc.

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TTBNNPTNT) trong thời hạn 05 ngày làm việc.

- Trường hợp chưa đạt yêu cầu, Chi cục Bảo vệ thực vật thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt và yêu cầu tổ chức, cá nhân khắc phục trong vòng 60 ngày. Chi cục Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại.

b) Đối với hồ sơ không giải quyết: Dự thảo thông báo không giải quyết hồ sơ (có nêu rõ lý do) để trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

c) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Dự thảo thông báo thời hạn trả kết quả lần sau; đồng thời trong thông báo thực hiện xin lỗi đối với tổ chức, cá nhân do quá thời hạn giải quyết cho tổ chức, cá nhân.

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ

Công chức (viên chức) được phân công của Phòng Thanh Tra Chi cục Bảo vệ thực vật nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

a) Trả kết quả giải quyết hồ sơ tại phòng Thanh tra Chi cục Bảo vệ Thực vật, hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;

b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với tổ chức, cá nhân để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan, tổ chức giải quyết hồ sơ và văn bản xin lỗi nếu là lỗi của công chức (viên chức) được phân công khi tiếp nhận hồ sơ;

c) Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với tổ chức, cá nhân để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết hồ sơ;

d) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan, tổ chức làm quá hạn giải quyết cho tổ chức, cá nhân;

đ) Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để tổ chức, cá nhân nhận kết quả;

e) Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì kết quả giải quyết hồ sơ được lưu giữ tại Phòng Thanh Tra Chi cục Bảo vệ thực vật.

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo 2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học của người trực tiếp buôn bán phân bón.

File mẫu:

Không