Mức độ 2  Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón.

Ký hiệu thủ tục: SNN_BVTV_10
Lượt xem: 276
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở NN và PTNT.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo vệ Thực vật
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


- 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo phân bón.
- 1 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với trường hợp đăng ký hội thảo phân bón.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không quy định thu


Phí


không


Căn cứ pháp lý


Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21/ 6/2012;
Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo;
Căn cứ Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón;
Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 19/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.


1. Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính tổng hợp Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích. Công chức (viên chức) được phân công tiếp nhận hồ sơ của Phòng  Hành chính tổng hợp kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

b) Trường hợp thành phần hồ sơ không đáp ứng theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo (Mẫu số 01 - Phụ lục 01); thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết.

c) Trường hợp thành phần hồ sơ đáp ứng theo đúng quy định thì công chức (viên chức) được phân công tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ theo (Mẫu số 02 - Phụ lục 01); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo (Mẫu số 03 - Phụ lục 01).

2. Chuyển hồ sơ

Công chức (viên chức) được phân công của Phòng Hành chính tổng hợp sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo (Mẫu số 04 - Phụ lục 01), sau đó chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát qúa trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Thanh Tra (Phòng Bảo vệ thực vật). Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ lưu tại phòng Thanh tra (Phòng Bảo vệ thực vật) Chi cục Bảo vệ thực vật.

3. Giải quyết hồ sơ

Phòng thanh tra (Phòng Bảo vệ thực vật) Chi cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ:

a) Đối với hồ sơ không đáp ứng được theo quy định thì thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản và chuyển đến Phòng Hành chính tổng hợp để thông báo cho tổ chức, cá nhân. Thời gian bổ sung không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ của Chi cục Bảo vệ thực vật.

b) Đối với hồ sơ không giải quyết: Dự thảo thông báo không giải quyết hồ sơ (có nêu rõ lý do) để trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

c) Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định:

- Đối với trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo phân bón:

Ban hành văn bản xác nhận nội dung quảng cáo: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Đối với trường hợp đăng ký hội thảo phân bón:

Trước khi tổ chức hội thảo ít nhất 01 ngày, tổ chức, cá nhân đăng ký hội thảo gửi các giấy tờ, tài liệu tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Ban hành văn bản đồng ý hoặc không đồng ý nội dung hội thảo phân bón.

d) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Dự thảo thông báo thời hạn trả kết quả lần sau; đồng thời trong thông báo thực hiện xin lỗi đối với tổ chức, cá nhân do quá thời hạn giải quyết cho tổ chức, cá nhân.

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ

Công chức (viên chức) được giao nhiệm vụ của Hành chính tổng hợp Chi cục Bảo vệ thực vật nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

a) Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có); trường hợp cá nhân, tổ chức đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thì việc trả kết quả thu phí, lệ phí (nếu có) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan, tổ chức giải quyết hồ sơ và văn bản xin lỗi nếu là lỗi của công chức (viên chức) được phân công khi tiếp nhận hồ sơ.

c) Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết hồ sơ.

d) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan, tổ chức làm quá hạn giải quyết cho cá nhân, tổ chức;

đ) Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

e) Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì kết quả giải quyết hồ sơ được lưu giữ tại Phòng Hành chính tổng hợp.

 

Hồ sơ được lập thành 01, gồm: 1. Đối với trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo phân bón: a) Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo về phân bón theo (Mẫu số 03 - Phụ lục 02). b) Bản sao hợp lệ bản công bố hợp quy hoặc Quyết định công nhận phân bón lưu hành. c) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp quảng cáo loại phân bón do tổ chức, cá nhân sản xuất. d) 02 kịch bản quảng cáo và 01 đĩa CD ghi âm, ghi hình hoặc bản thiết kế phù hợp với loại hình và phương thức quảng cáo. 2. Đối với trường hợp đăng ký hội thảo phân bón: a) Văn bản đăng ký tổ chức hội thảo gồm: chương trình (ghi rõ nội dung báo cáo); thời gian (ngày/tháng/năm); địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu phát cho người dự, nội dung mô tả chung về phân bón giới thiệu như nguồn gốc, xuất xứ, đặc điểm, tính năng, công dụng; bảng kê tên, chức danh, trình độ chuyên môn của báo cáo viên. b) Bản sao hợp lệ bản công bố hợp quy hoặc Quyết định công nhận phân bón lưu hành. c) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp giới thiệu loại phân bón sản xuất trong nước. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký hội thảo lần thứ hai trở lên mà nội dung hội thảo không thay đổi thì có văn bản đăng ký tổ chức hội thảo nêu rõ thời gian, địa điểm tổ chức, không phải nộp các giấy tờ theo quy định tại điểm a, b, c khoản này. Trường hợp có thay đổi về nội dung hội thảo thì nộp văn bản, giấy tờ quy định tại điểm a, b khoản này.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo về phân bón. Tải về

Không