Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 110 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
 • test chức năng
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Vi Anh Thiết
 • Vào lúc 14:17:09 ngày 25/05/2023
Chi tiết
2
 • Hãy cho biết thời gian xử lý và cơ sở pháp lý của thủ tục Quyết toán kinh phí sản phẩm dịch vụ công ích giống nông nghiệp, thủy sản?
 • Sở Tài chính
 • Công dân
 • Vào lúc 09:29:19 ngày 04/01/2020
Chi tiết
3
 • Hãy cho biết trình tự thực hiện thủ tục Thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển gồm mấy bước và có chịu lệ phí không?
 • Sở Tài chính
 • Công dân
 • Vào lúc 09:28:49 ngày 04/01/2020
Chi tiết
4
 • Cơ sở pháp lý để thực hiệnthanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản?
 • Sở Tài chính
 • Công dân
 • Vào lúc 09:28:18 ngày 04/01/2020
Chi tiết
5
 • Hãy cho biết thành phần hồ sơ của Cấp phát,thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh?
 • Sở Tài chính
 • Công dân
 • Vào lúc 09:23:52 ngày 04/01/2020
Chi tiết
6
 • Mục đích của thủ tục Cấp phát,thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh?
 • Sở Tài chính
 • Công dân
 • Vào lúc 09:23:28 ngày 04/01/2020
Chi tiết
7
 • Hãy cho biết thời gian phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn?
 • Sở Tài chính
 • Công dân
 • Vào lúc 09:23:01 ngày 04/01/2020
Chi tiết
8
 • Hãy cho biết các hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp
 • Sở Tài chính
 • Công dân
 • Vào lúc 09:22:35 ngày 04/01/2020
Chi tiết
9
 • Hãy cho biết thẩm quyền quyết định công bố giá trị doanh nghiệp?
 • Sở Tài chính
 • Công dân
 • Vào lúc 09:22:12 ngày 04/01/2020
Chi tiết
10
 • Xin hỏi về việc Bảo mật thông tin như nào?
 • Sở Tài chính
 • Công dân
 • Vào lúc 09:21:48 ngày 04/01/2020
Chi tiết
11
 • Xin hỏi về việc xử lý sự cố trong quá trình sử dụng Dịch vụ công trực tuyến?
 • Sở Tài chính
 • Công dân
 • Vào lúc 09:21:27 ngày 04/01/2020
Chi tiết
12
 • Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu nào?
 • Sở Tài chính
 • Công dân
 • Vào lúc 09:21:01 ngày 04/01/2020
Chi tiết
13
 • Hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách trực tuyến bao gồm những gì?
 • Sở Tài chính
 • Công dân
 • Vào lúc 09:20:32 ngày 04/01/2020
Chi tiết
14
 • Cách xử lý cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách do chia tách, sáp nhập đơn vị?
 • Sở Tài chính
 • Công dân
 • Vào lúc 09:20:08 ngày 04/01/2020
Chi tiết
15
 • Làm thế nào để đóng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách?
 • Sở Tài chính
 • Công dân
 • Vào lúc 09:19:41 ngày 04/01/2020
Chi tiết