Tìm thấy 376 thủ tục

Toàn trình
Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị
Một phần
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Một phần
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã
Một phần
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Một phần
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã
Một phần
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cấp huyện)
Toàn trình
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Toàn trình
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.
Toàn trình
Phục hồi danh dự
Toàn trình
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Mức độ 2
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Toàn trình
Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng
Một phần
Cấp bản sao có chứng thực bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Một phần
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.
Toàn trình
Cấp bản sao từ sổ gốc
Loading...