Tìm thấy 89 thủ tục

Mức độ 4
Thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Mức độ 4
Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã
Mức độ 2
Thủ tục thi nâng ngạch công chức
Mức độ 2
Thủ tục thi tuyển công chức
Mức độ 2
Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển công chức
Mức độ 4
Thủ tục Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 4
Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh
Mức độ 4
Thủ tục Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 4
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 4
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề
Mức độ 4
Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 4
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
Mức độ 4
Thủ tục tặng thưởng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 4
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình
Loading...