Tìm thấy 89 thủ tục

Toàn trình
Thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Toàn trình
Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã
Mức độ 2
Thủ tục thi nâng ngạch công chức
Mức độ 2
Thủ tục thi tuyển công chức
Mức độ 2
Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển công chức
Toàn trình
Thủ tục Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Toàn trình
Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh
Toàn trình
Thủ tục Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Toàn trình
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Toàn trình
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề
Toàn trình
Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Toàn trình
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
Toàn trình
Thủ tục tặng thưởng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Toàn trình
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình
Loading...