Tìm thấy 179 thủ tục

Mức độ 3
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 3
Phục hồi danh dự
Mức độ 2
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Mức độ 4
Thủ tục Bổ nhiệm công chứng viên
Mức độ 4
Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 4
Thủ tục Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác
Mức độ 4
Thủ tục Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Lạng Sơn sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Mức độ 4
Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng (trường hợp Người tập sự thay đổi nơi tập sự từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác sang tỉnh Lạng Sơn)
Mức độ 4
Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 4
Thủ tục Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 4
Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)
Mức độ 4
Thủ tục Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự
Mức độ 4
Thủ tục Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Mức độ 4
Thủ tục Cấp lại Thẻ công chứng viên
Mức độ 4
Thủ tục Thành lập Văn phòng công chứng
Loading...