Tìm thấy 123 thủ tục

Mức độ 2
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 2
Phục hồi danh dự
Mức độ 4
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Mức độ 4
Cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 2
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
Mức độ 4
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Mức độ 4
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Mức độ 4
Thủ tục Cấp lại Thẻ công chứng viên
Mức độ 4
Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 4
Thủ tục Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Thủ tục Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Mức độ 4
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
Loading...