Tìm thấy 124 thủ tục

Toàn trình
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Toàn trình
Phục hồi danh dự
Toàn trình
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Toàn trình
Cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 2
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
Một phần
Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng
Toàn trình
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Toàn trình
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Toàn trình
Thủ tục Cấp lại Thẻ công chứng viên
Toàn trình
Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Toàn trình
Thủ tục Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Toàn trình
Thủ tục Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Toàn trình
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Loading...