Tìm thấy 130 thủ tục

Một phần
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
Một phần
Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
Một phần
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
Một phần
Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Một phần
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Một phần
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Toàn trình
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
Một phần
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Một phần
Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Một phần
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Một phần
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Một phần
Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Toàn trình
Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
Một phần
Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Một phần
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Loading...