Mức độ 4  Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Ký hiệu thủ tục: 1.004529.000.00.00.H37
Lượt xem: 348
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Dược phẩm
Cách thức thực hiện

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

- Tiếp  nhận  và  trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết15 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí


không


Căn cứ pháp lýNghị định số 155/2018/NĐ-CP


1. Tiếp nhận hồ sơ

Thực hiện theo qui định tại khoản 1 điều 5 mục 1

2. Chuyển hồ sơ

Thực hiện theo qui định tại khoản 2 điều 5 mục 1

3. Giải quyết hồ sơ.

Sau khi nhận hồ sơ. Phòng Nghiệp vụ dược trình Lãnh đạo Sở Y tế ký duyệt đơn hàng mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ

Đơn hàng mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất được phê duyệt gửi qua đường bưu điện hoặc trả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế.

 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 1. 03 (ba) bản đơn hàng mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất (theo Mẫu số 19- PL II/NĐ 54/2017 – Phụ lục 2); 2. Báo cáo kết quả kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất (theo Mẫu số 20 - PLII/NĐ 54/2017 – Phụ lục 2); 3. Văn bản giải thích rõ lý do khi số lượng thuốc đề nghị mua vượt quá 150% so với số lượng sử dụng lần trước.

File mẫu:

  • Báo cáo kết quả kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất Tải về
  • 03 (ba) bản đơn hàng mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất Tải về

Không