Mức độ 2  Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

Ký hiệu thủ tục: 1.003564.000.00.00.H37
Lượt xem: 363
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Dân số
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 03 ngày làm việc . 


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy chứng sinh 


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Đăng ký và quản lý hộ tịch.- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp và sủ dụng giấy chứng sinh.


Bước 1. Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu.

          Bước 2. Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ.

          Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc

   Bước 3. Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế

 

          - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại phụ lục 3-TT số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế (Đơn không cần xác nhận của tổ trưởng dân phố hoặc trưởng thôn)

          - Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn

 

File mẫu:

Không