Tìm thấy 114 thủ tục

Toàn trình
Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã
Toàn trình
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
Toàn trình
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
Toàn trình
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia
Toàn trình
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất
Toàn trình
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập
Toàn trình
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách
Toàn trình
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
Toàn trình
Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã
Toàn trình
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
Toàn trình
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã
Toàn trình
Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã
Toàn trình
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
Toàn trình
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã
Toàn trình
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã
Loading...